ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DUIN BOUWBESLAG.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen DUIN en derden. De partij die deze algemene voorwaarden gebruikt, wordt verder aangeduid als “verkoper”. De wederpartij wordt verder aangeduid als “koper”

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding

1.Alle aanbiedingen zijdens de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de verkoper.

2.Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verkoper of andere voor verkoper  optredende tussenpersonen zijn voor de verkoper  niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de verkoper aan de koper.

3.Koper zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij de verkoper schriftelijk bezwaar maakt. 

Artikel 2 Prijzen

1.Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens de verkoper of de koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de verkoper een prijsstijging van de verkochte zaken optreedt, is de verkoper bevoegd deze prijsstijging aan de koper door te berekenen, behoudens in het geval de prijsstijging te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van de verkoper. 

2.Indien de verkoper aan een (potentiële) klant adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) klant werkzaamheden verricht, zonder dat terzake een opdracht wordt ontvangen, heeft de verkoper het recht aan de (potentiële) klant de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.

3.De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen worden steeds aan de (potentiële) koper berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiële) koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentiële) koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voorgoed onder zich te houden. 

Artikel 3 Levertijd

1.Verkoper spant zich in de gekochte zaken binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens de verkoper. De koper heeft geen recht de overeenkomst op te zeggen, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk te ontbinden of op te zeggen wegens overschrijding van de levertijd.

2.Evenmin is de koper bij overschrijding van de overeengekomen levertijd gerechtigd te weigeren de geleverde zaken in ontvangst te nemen en/of te weigeren de overeengekomen koopsom te betalen. Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 4 Wijze van levering, risico

1.De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door de verkoper worden bepaald.

2.Indien franco levering is overeengekomen, reizen de gekochte zaken voor rekening en risico van de verkoper. In alle andere gevallen reizen de zaken voor 

rekening en risico van de koper.

3.Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen  is, resp. zijn vermeld en de koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle gekochte zaken heeft afgenomen, dan is de koper verplicht aan de verkoper op diens verzoek/sommatie een termijn mede te delen waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie van de verkoper. Indien de koper niet binnen drie dagen na het verzoek/de sommatie van de verkoper aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen, zal verkoper bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de geleverde zaken bij de verkoper en ongeacht overmacht zijdens de koper en onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen koopsom. Alsdan is verkoper tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zal de koper zijn gehouden aan de verkoper de kosten, schaden en interessen terzake te vergoeden. Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op de verkoper resp. de koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle zaken binnen de door hem aan de verkoper medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt.

4.Artikelen die door of vanwege de verkoper speciaal voor de koper moeten worden vervaardigd worden door de koper aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte goederen.    

Artikel 5 Vervoer

1.De verkoper kiest het vervoermiddel, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald.

2.De koper dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de koper. De koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

3.Levering door de verkoper geschiedt steeds naar het voertuig of vaartuig. De koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig of vaartuig. Verkoper

is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of grove schuld zijdens de verkoper. Indien de koper in gebreke blijft zijn in de eerste volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van overmacht.

4.Bij levering franco werk of op de wal is de verkoper niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar  het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen.

Artikel 6 Controle levering          

1.De verkoper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken beantwoord aan de inhoud van de overeenkomst.

2.Indien de koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.

4.Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de 3.Klachten zijdens koper terzake non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde dienen bij de verkoper schriftelijk te worden ingediend:

 a. ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na   

ontvangst van de zaken; 

 b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na     ontvangst van de zaken doch in elk geval binnen veertien dagen na levering van de zaken;

  c. in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken.

gemiddelde hoedanigheid van de afgeleverde zaken.

5.Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de geleverde zaken in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken gebruikelijk is.  

6.Elk beroep op opschortingsrechten zijdens de koper is uitgesloten. Verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens non-conformiteit van de geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van de verkoper.

Artikel 7 Keuring

1.Koper heeft het recht de te leveren zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de koper. Onder de voor rekening van de koper komende keuringskosten is begrepen de kosten welke verkoper ter zake de keuring eventueel moet maken.

2.Levering van zaken volgens een bestek en/of op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, geschiedt slechts indien en voorzover kopers gebondenheid daartoe voortvloeit uit bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan de verkoper heeft meegedeeld op een zodanige wijze dat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.   

3.In de gevallen, bedoeld in art.6 lid 3 sub c is koper verplicht tijdig voor de verlading aan verkoper kennis te geven van de tijd en plaats waarop de keuring zal geschieden.  

4.Indiende keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de geleverde of te leveren zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de koper gehouden verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en verkoper in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Na acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de koper om zich jegens de verkoper op het resultaat van de keuring te beroepen.

5.Elk beroep op opschortingsrechten zijdens de koper is uitgesloten. Verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens non-conformiteit van de geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van de verkoper. 

Artikel 8 Garantie

Verkoper geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voorzover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende produkt geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverde produkt, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.  

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door koper en/of derden geleden schade van welke aard dan ook, gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, gebreken ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige produkten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het verstrekken van adviezen etc. behoudens opzet of grove schuld van verkoper.

Artikel 10 Emballage

1.De verkoper is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de koper in rekening te brengen.

2.Na retourzending door de koper van de emballagezal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactureerde bedrag aan de koper worden gecrediteerd.

3 Verkoper is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien de koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van de verkoper.

Artikel 11 Retourzendingen

1.Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande toestemming van de verkoper door deze geaccepteerd.

2.Zo verkoper instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.

3.Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder de aftrek van ten minste 10% van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van  onder meer de administratie - en magazijnkosten. 

4.Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens de verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.

Artikel 12 Overmacht, ontbinding

1.Bij overmacht zijdens de verkoper is de verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

2.De bevoegdheid tot het doen van een beroep op overmacht door de koper is uitgesloten.

3.Het recht van de koper de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden is uitgesloten.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1.Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang het door de koper terzake verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan.

2.Indien dezelfde soort zaken door verkoper aan koper is geleverd, terzake waarvan een of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.

3.Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de koper anderszins blijkt dat koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet kan of zal voldoen, is koper  verplicht de aan verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk verzoek of sommatie aan verkoper terug te geven. Daartoe is verkoper bevoegd zich onder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij koper aan te dienen teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden

1.De overeengekomen koopprijs dient door de koper aan de verkoper te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur.

2.Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2 procent of een ander door de verkoper vast te stellen percentage. Deze toeslag wordt eerst door de koper verschuldigd indien  betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.

3.Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, vermeld in lid 1 van dit artikel, zal koper over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd worden gelijk aan 1 procent per maand of gedeelte van een maand. Bovendien wordt koper alsdan verschuldigd tot de buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van f250,-.

4.Koper is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verkoper zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie is verkoper bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren.

Artikel 15 Geschillen

1.Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper.

2.Partijen kunnen, zo zich een geschil voordoet, nader overeenkomen dat het geschil  aan een arbiter wordt voorgelegd. De arbitrage zal te allen tijde worden uitgevoerd overeenkomstig het Reglement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen, zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

Artikel 16  Battle of forms

Indien de koper algemene (inkoop)voorwaarden hanteert, zullen de onderhavige verkoop - en leveringsvoorwaarden prevaleren, voorzover bepalingen in de algemene voorwaarden, een en ander indien en voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 17 Verjaring

Elke rechtsvordering welke koper uit hoofde van een met de verkoper gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van 1 jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 18 Afwijking

Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van de verkoper.